Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ksiazki-spirytystyczne.pl

z 13.02.2024

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia

2. Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

3. Klient – Użytkownik lub Kupujący

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ksiazki-spirytystyczne.pl;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ksiazki-spirytystyczne.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Oficyną Wydawniczą Rivail Konrad Jerzak vel Dobosz, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, NIP: 125-114-38-49, REGON: 142085845 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

13. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ksiazki-spirytystyczne.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ksiazki-spirytystyczne.pl, prowadzony jest przez Oficynę Wydawniczą Rivail Konrad Jerzak vel Dobosz, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, NIP: 125-114-38-49, REGON: 142085845, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

2.3.1 Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem mailowym info@ksiazki-spirytystyczne.pl

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, lub

b.) Google Chrome w wersji 27 lub nowszej, lub

c.) Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej,

d.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Oficyna Wydawnicza Rivail zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ksiazki-spirytystyczne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Oficyna Wydawnicza Rivail może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Oficynę Wydawniczą Rivail za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Oficyny Wydawniczej Rivail.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Oficyny Wydawniczej Rivail.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Oficyny Wydawniczej Rivail,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ksiazki-spirytystyczne.pl, dokonać wyboru zamawianych książek lub czasopism, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Oficyną Wydawniczą Rivail Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy InPost. Koszty dostawy wynoszą od 1 zł (InPost) do 10 zł (Poczta Polska) za całą przesyłkę przy przedpłacie na konto Oficyny Wydawniczej Rivail lub w przypadku przesyłki zagranicznej 20 zł za każdą zamówioną książkę. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ksiazki-spirytystyczne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) skorzystanie z opcji płatności internetowych za pośrednictwem bramki płatności Paypal lub iMoje, umożliwiającej płatności kartą kredytową i/lub szybkimi przelewami internetowymi

b) skorzystanie z opcji płatności “Kup z Twisto” oferowanej przez bramkę płatności iMoje, umożliwiającej zapłatę za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową “Kup z Twisto”.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem,  Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Oficyny Wydawniczej Rivail podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • dostarczania prasy;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Oficyna Wydawnicza Rivail Konrad Jerzak vel Dobosz, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów Fizycznych

8.1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie:

1) Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;2) Niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.

8.2. Towar fizyczny dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umową sprzedaży.

8.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru fizycznego Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru fizycznego do użycia jest dłuższy.

8.4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.

8.5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:1) naprawy Towaru fizycznego albo2) wymiany Towaru fizycznego.

8.6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

8.7. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko Kupującego;2) adres poczty elektronicznej;3) numer Zamówienia;4) datę dostarczenia Towaru fizycznego;5) opis ujawnionej Niezgodności;6) żądanie naprawy albo wymiany Towaru fizycznego.

8.8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:1) naprawy Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru fizycznego;2) wymiany Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru fizycznego;– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

8.9. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży.

8.10. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;2) uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8.8 powyżej;3) odmawia doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 8.9 powyżej;4) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

8.11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

8.12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru fizycznego oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.

8.13. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny na swój koszt.

8.14. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru fizycznego, który następnie został wymieniony.

8.15. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży;5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

8.16. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

8.17. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:1) imię i nazwisko Kupującego;2) adres poczty elektronicznej;3) numer Zamówienia;4) datę dostarczenia Towaru fizycznego;5) opis ujawnionej Niezgodności;6) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 8.15 powyżej;7) oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru fizycznego, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru fizycznego, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

8.18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru fizycznego niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru fizycznego zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

8.19. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.

8.20. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar fizyczny Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru fizycznego powinno nastąpić pod następujący adres:

Oficyna Wydawnicza Rivail Konrad Jerzak vel Doboszul. Złota 75a/700-819 Warszawa

8.21. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru fizycznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Zasady gwarancji

9.1. Gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane na Stronie i przysługuje każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem,  Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

9.2. Gwarancja dotycząca Towarów Fizycznych, w tym książek, sprzedawanych w sklepie obejmuje następujące warunki:

9.2.1. Jeżeli klient otrzyma wadliwy produkt fizyczny np. książkę z błędami drukarskimi takimi jak: brak stron, strony wydrukowane w sposób nieczytelny, strony złożone w złej kolejności i innymi uniemożliwiającym korzystanie z produktu, może w dowolnym momencie poinformować Sklep i otrzymać na koszt Sklepu nowy egzemplarz pozbawiony wad. Aby uzyskać nowy egzemplarz, wystarczy przesłać informację na stronę: info@ksiazki-spirytystyczne.pl i załączyć zdjęcia potwierdzające błędy w druku. Gwarancja na błędy druku obowiązuje bezterminowo.

9.2.2. W przypadku wad fizycznych produktu np. rozklejająca się okładka, zagięcia lub zniszczenia okładki i stron, klientowi przysługuje 30-dniowy termin na wymianę produktu, niezależnie od tego, czy wady fizyczne wynikają ze zniszczeń w czasie transportu lub wad produkcyjnych. Termin liczony jest od dnia otrzymania produktu, rozumianego jako data doręczenia książki przez Pocztę Polską na podany przez Klienta adres.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Oficyna Wydawnicza Rivail podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Oficynę Wydawniczą Rivail o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Oficyna Wydawnicza Rivail Konrad Jerzak vel Dobosz, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, mailowo pod adres info@ksiazki-spirytystyczne.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Oficyna Wydawnicza Rivail zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.6. W przypadku braku możliwości usunięcia nieprawidłowości, Kupujący może wystąpić o zwrot kosztów w oparciu o gwarancję opisaną w § 9.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.

11.2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 13.02.2024 r.